Mēs esam par atklātu, tiešu un draudzīgu valodu. Mūsuprāt, augstākais likums ir tīri nodomi un labākais uzraugs - mūsu sirdsapziņa. Tālab ideāla Privātuma vienošanās skanētu šādi: "Atstāj savu kontaktinformāciju, lai varam ar Tevi sazināties, kad CVK apstiprinās iniciatīvas. Mēs dodam savu goda vārdu, ka izturēsimies pret Tavu informāciju ar vislielāko cieņu un rūpību."

Mums ikviens Latvijas iedzīvotājs ir daudz vairāk nekā "datu subjekts" vien. Pagaidām vēl esam formālas valodas sistēmā, tādēļ piedodiet, ka jums būs jālasa sekojošais sausais, formālais un nedzīvais teksts.           

 1. Personas datu pārzinis un apstrādātājs
  • Personas datu pārzinis un apstrādātājs ir biedrība “Referendums info”, reģistrācijas numurs 40008309890, juridiskā adrese: Matīsa iela 17-7, Rīga, LV-1001 turpmāk tekstā – Biedrība. Biedrība apstrādā datus Eiropas Savienībā.
 1. Kas ir Privātuma Politika?
  • Privātuma politika turpmāk tekstā – Politika sniedz informāciju par to, kā Biedrība vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Datu subjekta personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Datu subjekta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Datu subjekta personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Datu subjektam sniegto pakalpojumu.
  • Biedrība ir tiesīga jebkurā laikā papildināt un atjaunināt šo Politiku. Visas izmaiņas, kā arī Politikas vēsturiskās redakcijas, tiks publicētas Biedrības mājas lapā www.referendums.info turpmāk tekstā – Mājas lapa
  • Lai sniegtu Datu subjektam labākus un piemērotākus pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus pakalpojumus, Biedrība apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.
 1. Kā sazināties ar Biedrību?
  • Datu subjekts ir tiesīgs sazināties ar Biedrību jebkurā laikā un saņemt papildu informāciju par Datu subjekta personas datu apstrādes darbībām, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju:
   • e-pasta adrese: birojs@referendums.info
   • adrese: Rīga, Matīsa iela 17-7; LV-1001
 1. Kā Biedrība iegūst Datu subjekta personas datus?
  • Biedrība iegūst Datu subjekta personas datus, kad Datu subjekts:
   • aizpilda speciālu kontaktformu Mājas lapā www.referendums.info
   • aipilda drukātu kontaktformu
   • pierakstās jaunumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no Biedrības;
   • piedalās aptaujās;
   • apmeklē vai pārlūko Biedrības mājas lapu www.referendums.info;
 1. Kādus personas datus apstrādā Biedrība?
  • Biedrība ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas šīs Politikas 7. nodaļā norādītājiem mērķiem:
   • vārds, uzvārds,
   • telefona numurs,
   • e-pasta adrese;
   • dzīvesvietas pilsēta (bez adreses)
   • sīkdatnes (dati par Mājas lapas www.referendums.info apmeklēšanu);
   • dati, ko Datu subjekts pats paziņojis Biedrībai.
 1. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?
  • Datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas a. apakšpunkts) – Datu subjekts pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Datu subjekta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot Biedrībai apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Datu subjekta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta rakstiski (aizpildot kontaktformu pie kuras ir speciāla atzīme “Privātuma politika” Mājas lapā). Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar Biedrību. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
  • Lai Biedrība varētu nodrošināt pakalpojumu Datu subjektam, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms pakalpojuma sniegšanas vai pakalpojuma sniegšanas laikā.
  • Biedrības leģitīmas intereses – ievērojot Biedrības intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Datu subjektam, Biedrībai ir tiesības apstrādāt Datu subjekta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šīs Politikas 7. nodaļā norādītājiem nolūkiem.
  • Juridisko pienākumu izpilde – Biedrība ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības.
 1. Kādi ir personas datu apstrādes mērķi?
  • Biedrība apstrādā Datu subjekta personas datus, lai sniegtu informāciju par Centrālajā Vēlēšanu Komisijā iesniegtajām un/vai apstiprinātajām referenduma iniciatīvām un veiktu skaidrojošas konsultācijas par ērtākajiem šo iniciatīvu parakstīšanas veidiem saskaņā ar Centrālās Vēlēšanu komisijas noteikumiem.
  • Konsultatīvā pakalpojuma uzlabošanai tiek veikta Biedrības Datu subjektu statistisko datu apstrāde, piemēram, pakalpojuma uzlabošanai reģionos tiek apkopota Datu subjekta dzīvesvietas pilsēta (bez adreses)
  • Biedrības un Datu subjektu attiecību veidošanai, sūtot Datu subjektam apsveikumus vai novēlējumus, organizējot aptaujas esošo pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu pakalpojumu izveidei.
  • par Mājas lapas aktualitātēm, kā arī atbilžu sniegšanai uz datu subjekta jautājumiem un/vai komentāriem par Mājas lapas darbību;
  • Biedrības un trešo personu leģitīmo interešu aizsardzībai, kad tas ir nepieciešams.
  • Biedrība ir tiesīga apstrādāt datus augstāk norādītajiem, kā arī citiem nolūkiem, saņemot no Datu subjekta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu:
 1. Ar ko Biedrība tiesīga koplietot Datu subjekta personas datus?
  • Lai sniegtu Datu subjektam pakalpojumu, Biedrība ir tiesīga koplietot Datu subjekta personas datus ar datu uzglabāšanas (serveru), arhivēšanas, pasta un citiem informācijas aprites pakalpojumu sniedzējiem.
  • Biedrība nenodod Datu subjekta personas datus valsts iestādēm vai trešajām personām bez tiesiska pamata. Deleģējot atsevišķas Biedrības funkcijas personas datu apstrādātājiem, Biedrība apņemas garantēt atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai nodrošinātu, ka Datu subjekta personas datu apstrādātājs ievēro drošības standartus, kas nav zemāki par Biedrības noteiktajiem drošības standartiem.
  • Nododot Datu subjekta datus trešajām personām vai sadarbības partneriem, Biedrība nodrošina, ka tiek nodots tikai nepieciešamais datu apjoms.
  • Datu nosūtīšana uz trešajām valstīm (tas ir, valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) nenotiek. Vienlaicīgi no ārvalstīm, t.sk. trešajām valstīm, ir pieejama Biedrības Mājas lapā, kā arī Biedrības Facebook un TikTok lapās norādītā informācija.
 1. Kāds ir personas datu glabāšanas ilgums?
  • Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgajiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.
  • Personas datu glabāšanas ilguma noteikšanai tiek izmantoti šādi kritēriji:
 • Kamēr dati ir nepieciešami šīs Privātuma politikas 7. nodaļas mērķu sasniegšanai
 • kamēr dati ir nepieciešami, lai Biedrība izpildītu normatīvajos aktos tam noteiktus pienākumus;
 • kamēr dati ir nepieciešami, lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Biedrība vai datu subjekts varētu realizēt savas leģitīmās intereses;
 • kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”);
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes tiesiskais pamats.
 1. Kas ir sīkdatnes un kā Biedrība var tās apstrādāt?
  • Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Datu subjekta ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot biedrības interneta Mājas lapu www.referendums.info. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Biedrības Mājas lapas lietošanas ērtumu.
  • Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un Mājas lapas lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi Mājas lapas darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta Mājas lapas funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
  • Ja Datu subjekts nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, Datu subjekts var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā Mājas lapas lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.
  • Biedrības uzturētā Mājas lapa izmanto funkcionālās, analītiskās un obligātās sīkdatnes.
 1. Kā Biedrība aizsargā tās rīcībā esošos Datu subjekta personas datus?
  • Biedrība nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Datu subjekta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Biedrība izmanto mūsdienu tehnoloģijas, un ievieš tehniskas un organizatoriskas procedūras un programmatūras, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras, datu šifrēšanu un SSL šifrēšanu.
  • Biedrība rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Biedrības vārdā un uzdevumā apstrādā Datu subjekta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Datu subjekta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Biedrības pilnvarojumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt Datu subjekta personas datus saviem mērķiem.
  • Biedrība neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Biedrības, piemēram, Datu subjekta vainas un/ vai nolaidības dēļ.
 1. Kādas ir Datu subjekta tiesības?
  • Vērsties pie Biedrības datu aizsardzības speciālista, lai saņemtu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi un to aizsardzību. Biedrības datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: birojs@referendums.info
  • Saskaņā ar normatīvajiem aktiem Datu subjektam ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Biedrībai veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Datu subjektu, kā arī īstenot tiesības iebilst pret apstrādi un pieprasīt datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Biedrības pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var nosūtot elektroniski parakstītu pieprasījumu uz e-pasta adresi birojs@referendums.info
  • Saņemot Datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Biedrība pārliecinās par Datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
  • Biedrība atbildi Datu subjektam nosūta elektroniskā veidā, ja tas ir tehniski iespējams, vai telefoniski pēc iespējas ņemot vērā Datu subjekta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
  • Biedrība nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Datu subjekta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai situāciju atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu Valsts Inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, Tālr.: 67223131, E-pasts: info@dvi.gov.lv.
  • Jebkuru piekrišanu savu personas datu apstrādei Datu subjekts var dot Biedrības Mājas lapā, pakalpojumu pieteikšanas formās, zvanot uz Biedrības zvanu centru vai klātienē Biedrības birojā.
  • Dotā piekrišana personalizētu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz to atsaukumam.
  • No dotās piekrišanas Paziņojumu saņemšanai var jebkurā laikā atteikties nosūtot e-pastu uz adresi birojs@referendums.info
  • Biedrība pārtrauc Paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Datu subjekta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz 1 (vienam) kalendārajam mēnesim.
  • Jebkuras piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Datu subjekta piekrišana bija spēkā. Tāpat aicinām ņemt vērā, ka atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem, kur tās pārtraukšana vai turpināšana nav atkarīga no Datu subjekta piekrišanas.
 1. Mājas lapas lietošanas noteikumi
  • Datu subjekts ir tiesīgs izmantot mājas lapu referendums.info un tajā piedāvātos pakalpojumus tikai atbilstoši to izmantošanas noteikumiem un paredzētajiem mērķiem.
  • Datu subjekts neveiks nekādas darbības, kas kavē (var kavēt) vai traucē (var traucēt) mājas lapas un/vai tajā piedāvāto pakalpojumu (t.sk., serveru un tīklu, kas ir saistīti ar pakalpojumiem) izmantošanu.
  • Datu subjekts apliecina, ka jebkura informācija, kuru tas sniegs, vienmēr būs patiesa, precīza un aktuāla un tā tiks sniegta pilnīgi brīvprātīgi.
  • Datu subjekts ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto Mājas lapā un/vai nosūta Biedrībai (tai skaitā, bet ne tikai: par saviem personas datiem), kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk., tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.
  • Datu subjekts piekrīt, ka Mājas lapā sniegto pakalpojumu saturs un/vai sniegšanas kārtība, kā arī Mājas lapas saturs var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Saistībā ar minēto Datu subjekts neizvirzīs nekādas pretenzijas vai prasības. Datu subjekta pienākums ir regulāri sekot līdz visu pakalpojumu aprakstiem un izmaiņām tajos.
  • Datu subjekts piekrīt, ka Biedrība pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma var uz laiku vai pavisam pārtraukt Mājas lapā piedāvāto pakalpojumu vai jebkuras pakalpojumu daļas sniegšanu konkrētajam lietotājam vai visiem lietotājiem, kā arī bez iepriekšēja brīdinājuma uz laiku vai pavisam pārtraukt Mājas lapas vai kādas tās daļas uzturēšanu (minētais ietver arī Mājas lapas slēgšanu). Saistībā ar minēto Datu subjekts neizvirzīs nekādas pretenzijas vai prasības pret Biedrību
  • Datu subjekts ir tiesīgs jebkurā laikā pārtraukt izmantot Mājas lapu un tajā piedāvātos pakalpojumus.
  • Datu subjektam ir aizliegts izmantot Mājas lapā iekļauto informāciju komerciāliem nolūkiem.

 2. Piekrišana mājas lapas lietošanas noteikumiem
  • Uzsākot Mājas lapas lietošanu, Datu subjekts apliecina, ka ir iepazinies ar mājas lapas Privātuma politiku un lietošanas noteikumiem.
  • Gadījumā, ja Datu subjekts nepiekrīt mājas lapas lietošanas noteikumu vai Privātuma politikas nosacījumiem, bet turpina lietot mājas lapu, tiek uzskatīts, ka Datu subjekts piekrita šajos noteikumos un/ vai Privātuma politikā minētajai personas datu apstrādei.
  • Datu subjekts nav tiesīgs izmantot mājas lapu un/vai tajā piedāvātos pakalpojumus, ja Datu subjekts nav Latvijas Republikas balstiesīga persona.
 1. Tiesiskās attiecības un noslēguma jautājumi
  • Attiecības starp Lietotājiem un Biedrību (t.sk. visas prasības un pretenzijas, kas saistītas ar šiem noteikumiem, izriet no tiem, saistītas ar to pārkāpšanu, piemērošanu, iztulkošanu, spēkā esamību utt.) tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
  • Privātuma politika satur ziņas, ko paredz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13., 14. pants un 15. pants.
  • Biedrība ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju Mājas lapas sadaļā "Privātuma politika”.